Hei Rettighetshaver i Sarbuvollen Båtforening,

Styret hadde til behandling i Styremøte 10.03.2020 de oppdaterte anbefalinger og råd fra de offentlige myndigheter (Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet), gjengitt på Bærum Kommunes hjemmeside for smittevern og hvilke konsekvenser det har for båtforeningens nært forestående aktiviteter.

En har fokusert på retningslinjene og rådene gitt i forbindelse med «arrangementer for idrett, kultur med mer». I disse er det gitt generelle råd samt angitt en del risikofaktorer, som den enkelte arrangør må vurdere for sitt arrangement.

Med referanse til Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets pressekonferanse 10.03.20 kl. 18:00 kommer det frem at det siste døgn er registrert de første tilfellene av smitte som ikke kan spores til en smittekilde. Dette betyr at smitteutbredelsen nå er i begynnelsen av den fasen der myndighetene ser smitte i befolkningen som de ikke kan følge og at det er nødvendig å innføre nye tiltak.

Det er verdt å merke seg at flere helsetalspersoner mener at smitteutbredelsen er større og mer alvorlig enn det myndighetenes anbefalingene tilsier og at det bør iverksettes strengere krav til befolkningen og organisasjoner, spesielt ved arrangementer og ansamling av personer.

Styret sammen med daglig leder tar dette på største alvor og vil til enhver tid fremover følge med på Helsedirektoratets og FHIs anbefalinger og råd og se disse opp mot båtforeningens aktiviteter og handle deretter.

Den praktiske utøvelsen av de sentrale myndigheters råd er et kommunalt ansvar, og vi vil derfor handle i samsvar med de råd som Bærum Kommune sitt smittevernkontor gir.

Mange medlemmer i båtforeningen er i seniorgruppen som myndighetene definerer som spesielt utsatt og det må båtforeningen være ekstra bevisst på i sine beslutninger.

Styret tar til etterretning informasjonen om at smitteutbredelsen nå er i begynnelsen av den fasen der myndighetene ser smitte i befolkningen de ikke kan følge. Styret ser at muligheten for strengere anbefalinger / anmodninger vil komme. Smitteutbredelsen har utviklet seg raskt til nå og det er indikasjoner på at den er økende.

På tidligere Årsmøter har fremmøte av stemmeberettigede vært slik at beslutningsdyktigheten har vært marginal. Det kan forventes at Coronasituasjonen gjør sitt til at fremmøte av stemmeberettigede (spesielt blant senior medlemmer) reduseres noe og dermed vil ikke Årsmøte være beslutningsdyktig.

I følge LOVER FOR SARBUVOLLEN BÅTFORENING Paragraf §5 – ÅRSMØTE _ EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

  • første ledd:     Årsmøte skal avholdes innen 1. april hvert år.
  • tiende ledd:    Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 % av rettighetshaverne møter

Styrevedtak i Styremøte nr. 09-19 datert 10.03.2020:

Styret anser risikoen for mulig smitteutbredelse blant medlemmene ved å avholde Årsmøtet 2020 den 25. mars 2020 så stor og uoversiktlig på nåværende tidspunkt at utsettelse av Årsmøte 2020 inntil videre er eneste ansvarlige beslutning. Risikoen for lavt fremmøte slik at Årsmøtet 2020 ikke blir beslutningsdyktig ansees også for stor.

Ny vurdering av situasjonen tas på neste styremøtet 31.03.2020 og du vil holdes orienter.

Vedlagt finner du alle dokumenter til behandling på Årsmøtet 2020. Legger også ved LOVER FOR SARBUVOLLEN BÅTFORENING.

Alle dokumentene er også tilgjengelig på vår hjemmeside www.sarbis.no

Skulle du ha kommentarer til vedlagte dokumenter eller spørsmål i sakens anledning er du velkommen til å ta kontakt.

Hopp til verktøylinje