HAVNEREGLEMENT FOR SARBUVOLLEN BÅTHAVN

 

Reglementet gjelder for medlemmer av Sarbuvollen Båtforening, brukere av båtplass i havnen, deres husstandsmedlemmer og gjester.

Alle som ferdes i havneområdet plikter å vise hensyn og å holde orden. Anvisninger gitt av Båtforeningen skal følges.

Endring av adresse, e-postadresse og telefonnummer skal meldes til foreningen snarest etter endring. Ved utleie skal utleier, før leieforholdet starter, melde leietakers navn og øvrig kontaktinformasjon samt informasjon om leietagers båt til Båtforeningens styre for godkjenning og registrering av utleieforholdet.

1., DAGLIG LEDELSE AV BÅTFORENINGEN

Styret i foreningen tilsetter daglig leder og fastsetter instruks for dennes oppgaver og ansvarsområder. Ved behov kan styret, i samarbeid med daglig leder, delegere spesifikke funksjoner til annen ansatt i foreningen.                                                                                                                                                                                                                                                    Daglig leder rapporterer til styret.

 

  1. DISPONERING AV BÅTPLASS

2.1       Tildelt plass ved brygge eller bøye disponeres mellom første uke for sjøsetting og ut siste uke for båtopptak i henhold til foreningens sesongplan. Dette gjelder også for båter               som ikke har vinteropplag i havnen. Båtforeningen kan, på forespørsel, tillate bruk av båtplass ved brygge utover nevnte tidsrom dersom det ikke er til hinder for drift av                       havnen. 

2.2       Styret har rett til å endre rettighetshavers tildelte båtplass. Dette kan være aktuelt hvis havnens sammensetning av båter gjør det hensiktsmessig å omgruppere båtene for å              få en effektiv utnyttelse av bryggeanlegget. Rettighetshaver vil fortsatt ha rett til bryggeplass med bredde som er oppgitt i rettighetsbrevet. 

2.3       Ved unnlatt betaling av medlemsavgift, leie for opplagsplass bryggeplass, kan båten nektes sjøsatt eller landsatt inntil betaling har funnet sted. 

 

  1. BRUK AV BÅTPLASSEN 

3.1       Alle båter som benytter båtplass i Båtforeningen, skal være registrert på ansvarlig eier i Småbåtregisteret eller i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Alle båter, unntatt                  robåter og seiljoller, skal være forsikret. Båtforsikringen skal minimum omfatte dekning av skade på 3dje.part – ansvarsforsikring. Båtforeningen kan be om dokumentasjon på              forsikring.

 3.2       Bryggeplassen skal til enhver tid holdes ryddig. Tauverk, kjetting, lås/låsewire oa. som ikke er i bruk, skal fjernes fra båtplassen og kastes i søppelcontainer, eventuelt tas med               ut av havneområdet. Joller eller andre gjenstander skal ikke oppbevares på bryggene. Det er forbudt å tømme eller pumpe båt-toaletter i sjøen i havneområdet. Overtredelse               medfører en straffeavgift som fastsettes av foreningens styre.                                                                                                                                                                                                 Bryggeportene skal holdes låst bortsett fra når utstyr transporteres til og fra båten. Rettighetshaver og leietaker skal sørge for at bryggenøkler ikke kommer i hendene på                     uvedkommende. Det er for eksempel ikke tillat å sette opp nøkkelbokser utenfor bryggeportene.                                                                                                                                         Hvis båten lånes ut til familiemedlemmer eller andre kjente, må disse gjøres kjent med reglene i havnen, som for eksempel låsing av bryggeporten og avfallshåndtering.

 3.3       Båt med tilbehør (badeplatform, baugspyd, jolle i davit, påhengsmotor eller påhengsmotor i oppvippet stilling) må ikke stikke mer enn 2,0 meter utenfor båtplassens lengste               utrigger. Båt ved brygge eller bøye skal være forsvarlig fortøyd med strekkavlaster på alle tamper. Båtens bredde med fendere skal ikke overskride båtplassens frie bredde                   (lysåpning).                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ikke noe av båtens skrog eller andre gjenstander (dregg, baugspyd e.l.) kan stikke lenger inn over bryggen enn den røde sikkerhetssonen som er avmerket på bryggene.                         Dispensasjon fra 2.0m lengdebegrensning kan, etter søknad fra rettighetshaver, innvilges av styret for båter i båtplass på nordsiden av Brygge 5. Dispensasjoner gjelder kun                 for den aktuelle båt og rettighetshaver omtalt i søknaden.                                                                                                                                                                                                       Maksimum lengde for båter fortøyd på bøyeplass må ikke overskride 45 fot (13,72 meter) og ikke veie mer enn 15 tonn.

 3.4       Bruk av strøm på brygger eller i forbindelse med landligge er tillatt uten avtale så lenge båteier oppholder seg i havneområdet. Strømforbruk utover dette krever avtale med               Båtforeningen etter gjeldende satser og vilkår fastsatt av styret.                                                                                                                                                                                             El-båt krever egen strømavtale med båtforeningen og skal ikke lades uten slik avtale. Det samme gjelder lading av batterier til elektrisk påhengsmotor eller el-sykler.

 3.5       Båtplassen tillates ikke benyttet som bosted

 3.6       Båteier er ansvarlig for båten. Båteier plikter å holde båten under tilsyn slik at den ikke volder skade på andre båter, brygger eller installasjoner. Dette gjelder også for båter i               vinteropplag, særlig etter større snøfall og etter sterk vind.                                                                                                                                                                                                     Eiere av seilbåter skal sørge for at det ikke støyer fra rigg og eller mast. Dette gjelder også når seilbåten ligger i vinteropplag.                                                                                           Gjøres ikke dette, kan båtforeningen ilegge båteier et gebyr i henhold til gebyrlisten.

 3.7       Hvis en båt er urettmessig fortøyd i havnen, skal eier umiddelbart varsles og gis mulighet for straks å flytte båten. Hvis båten ikke er flyttet i hht varslet tidsfrist, kan båten                   flyttes, settes på land eller fjernes fra havneområdet for eiers regning og risiko. Urettmessig fortøyde båter der eierforhold ikke er kjent kan umiddelbart settes på land eller                 fjernes fra havneområdet for eiers regning og risiko. Settes båten på land, plikter eieren å betale opptak etter regning før båten sjøsettes.

 3.8       FBB og Sarbuvollen Båtforenings leieavtale med Bærum Kommune regulerer hvilken virksomhet som kan drives i havnen. Det er derfor ikke tillatt å drive noen form for                       kommersiell eller ikke kommersiell virksomhet som f. eks. båtutleie , verkstedtjenester el. med utgangspunkt fra båthavnen.

 

  1. OPPLAG, LANDSETTING OG SJØSETTING

 4.1       Vinteropplag kan gjennomføres fra tidligst 1. september og til 31. mai. Ingen båter kan landsettes etter 31. oktober. Båtforeningen kan dispensere fra disse tidspunktene.                       Båteier må da akseptere eventuell flytting av båt på land og de eventuelle kostnader det medfører.                                                                                                                                     Tidspunkt for opptak til vinteropplag avtales etter søknad. Båtforeningen fastsetter dager for sjø- og landsetting. Tidspunkt for neste sesongs sjøsetting, er avhengig av                         opptaksdato.                                                                                                                                                                                                                                                                               Båteier plikter å ha båten klar for opptak eller sjøsetting til det tidspunkt som er tildelt av Båtforeningen. Båteieren eller dennes representant skal være til stede og om                       nødvendig bistå ved opptak og sjøsetting. Båtfører skal bære redningsvest i forbindelse med utsetting og opptak av båten.

 4.2       Vekten av båter for vinteropplag må ikke overstige truckens løfteevne. Truckfører har absolutt beslutningsmyndighet dersom løfteevne er nær kritisk nivå. Båter som har                       skader eller av annen årsak anses for svake, kan nektes landsatt eller sjøsatt.                                                                                                                                                                         Opptak og sjøsetting utføres av og under ledelse av båtforeningen. Båt i vinteropplag skal være satt opp med forsvarlig understøttelse. Båteier holder selv krybbe eller                         båtstøtter. Utstyr som skal benyttes og krav til slikt utstyr er beskrevet nøye i søknadskjema for vinteropplag. For seilbåter som ønsker vinteropplag med mast oppe, gjelder                 særskilte regler. Dersom ikke godkjent opplagskrybbe finnes vil opptaket avbrytes og båten bli sjøsatt.

 4.3       Til overdekking må benyttes materialer som tilfredsstiller rimelige skjønnhetskrav. Tildekkingen må være dimensjonert og festet for å tåle snø og vind. Overdekking skal ikke               festes til båtstativ, bukker eller krybber.

 4.4       Gassflasker skal ikke oppbevares i båten under vinteropplag. Dette gjelder også for brennbare væsker utenom bensin/diesel i faste tanker.                                                                       Batterier kan være tilkoplet under vinteropplag under forutsetning av at man følger de regler som er beskrevet i søknadskjema for vinteropplaget.

 4.5       Master skal lagres på anvist plass og skal være godt merket med eiers navn og telefonnummer. Båtforeningen angir plassering av joller på land. Disse skal også merkes med                 eiers navn og telefonnummer. Krybber/båtstøtter/opplagsstativ som er tydelig merket med eiers navn og telefonnummer, kan kun lagres etter avtale på anvist plass mot et                   gebyr, ref. gebyrliste.

 4.6       Dersom båter skal renses for gammelt bunnstoff, skal båtforeningen kontaktes før arbeidet påbegynnes. Tørrsliping, sandblåsing ol. aktivitet er ikke tillatt uten                                       båtforeningens skriftlige godkjennelse. Båteier skal fjerne alt utstyr forbundet med vinteropplaget umiddelbart etter sjøsetting. Opplagsplassen skal være ryddet. Dersom                     dette må gjøres av båtforeningen, vil eier bli ilagt et gebyr. Hensatte umerkede gjenstander blir fjernet og kastet.

 4.7       Båt som ikke er klargjort for sjøsetting innen avtalt tid og som hindrer foreningens aktivitet i forbindelse med sjøsetting, kan flyttes for eierens regning og risiko. Dersom eier               av en eller annen grunn skulle bli forsinket i forbindelse med klargjøring, skal han underrette båtforeningen snarest.

 

  1. BRUK AV OPPLAGSOMRÅDET OG UTSTYR

 5.1       Mastekran og traller kan brukes av alle som disponerer båtplass i havnen. Traller skal snarest bringes tilbake på land og ikke etterlates på bryggen. Mastekranen skal bare                     benyttes av personer som kjenner kranens virkemåte. Er man usikker på bruken av kranen, må man å kontakte Båtforeningen før kranen tas i bruk.

 5.2       Om vinteren tillates bruk av strøm etter avtale om vinterabonnement. Bruk av strøm i forbindelse med vinteropplag er beskrevet i avtale om vinteropplag.

 5.3       Åreskap og boder er vernet. Disse skal bare brukes til oppbevaring av båtutstyr som rommene er beregnet for. Oppbevaring av brennbar væske og eller gass er ikke tillatt.                     Unntaket er bensin i den interne tanken til små påhengsmotorer.

 5.4        Båteier plikter til enhver tid å følge båtforeningens gjeldende retningslinjer for avhending av avfall angitt i Avfalls og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening.

 5.5        El-bil skal ikke lades på strømuttak i havneområdet.

 

6. ANSVAR FOR SKADER

 6.1       Båteiere er selv ansvarlig for, i tillegg til obligatorisk ansvarsforsikring, å sørge for tilstrekkelig forsikring av båt, motor og deler som er i opplag eller på annen måte befinner               seg på Sarbuvollen Båtforenings område.

 6.2       Sarbuvollen Båtforening har ikke ansvar for tyveri, brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjeperson, naturskade som vind, nedbør, flom eller lignende på                       båter eller annen manns eiendom på eller i båtforeningens område.

 6.3       Båtforeningen har ikke ansvar for skade på personer eller ting i forbindelse med bruk av båtplasser eller utstyret i havnen.

 6.4       Sarbuvollen Båtforening er ansvarlig for skader på båt og personer som inntreffer under selve opptaks – og sjøsettingsprosedyren som utføres med foreningens truck.                           Dersom instruks fra vårt personale ikke etterleves, fraskriver Båtforeningen seg ansvar for følgeskader.

 

  1. NATTEVAKT

Regler for vakthold og gjennomføring av vakthold fastsettes av Båtforeningen og er beskrevet i Vaktinstruks for Sarbuvollen Båtforening. Denne skal leses av vaktpersonalet.

 

  1. KLAGER, TVISTER

Klager og tvister vedrørende forhold i havnen meldes skriftlig til styret i foreningen. Styrets vedtak kan ankes til årsmøtet. Anken må være kommet til styret senest en måned før dagen for årsmøtet.

 

  1. BÆRUM HAVNEDISTRIKT

Alle som ferdes i båthavnen plikter å respektere reglement og regler fastsatt for Bærum Havnedistrikt.

 

  1. ENDRINGER I HAVNEREGLEMENTET

Styret i Sarbuvollen Båtforening kan med 2/3 flertall endre dette reglementet.

 

 

Revisjon nr, 6 – Januar 2024