Havnereglement for Sarbuvollen Båtforening

(Revidert 1. april 2014).

§ 1 – HVEM REGLEMENTET GJELDER F0R

Reglementet gjelder for medlemmer av Sarbuvollen Båtforening, brukere av båtplass i havnen, deres husstandsmedlemmer og gjester.

Endring av adresse, eventuelt e-postadresse og/eller telefonnummer skal meldes til foreningen.

Alle som ferdes i havneområdet plikter å vise hensyn og orden, og å følge anvisninger gitt ved oppslag eller av havneansvarlig.

§ 2  – HAVNEANSVARLIG OG DENNES MYNDIGHET

Styret i foreningen utpeker en havneansvarlig, og fastsetter instruks for dennes rettigheter og plikter. Brukere av havnen som bryter reglementet, kan havneansvarlig rapportere til styret.

§ 3 – DISPONERING AV BÅTPLASS

 1. Plass ved brygge eller bøye disponeres mellom 1. mai og 15. oktober. Hvor det ikke er til sjenanse eller skaper problemer for driften av havnen, kan havneansvarlig tillate bruk av plassen utover disse tider. Hvis en båt etter at varsel er gitt båteier, ikke er fjernet innen den frist som settes, kan styret fjerne båten for eiers regning og risiko.
 2. Ved unnlatt betaling av leie for opplagsplass og bryggeplass, kan båten nektes sjøsatt/landsatt inntil betaling har funnet sted.
 3. Strømuttak på bryggene kan benyttes etter avtale med havneansvarlig/daglig leder og etter gjeldene satser og vilkår fastsatt av styret.
 4. Styret og administrasjonen har rett til å endre rettighetshavernes tildeling av bryggeplass når dette er nødvendig for en optimal og effektiv løsning for båtforeningen. 

§ 4 – TILSYN MED BÅTEN M M.

 1. Båt ved brygge eller bøye skal være forsvarlig fortøyd, med strekkavlaster og fendere, slik at den ikke sjenerer andre .Intet av båtens profil eller andre gjenstander (dregg, baugspyd e.l.) må stikke inn over bryggen. Båt med tilbehør(jolle i davit, påhengsmotor e.l.) må ikke stikke mer enn 2,0 meter utenfor båtplassens utriggere. Unntak fra dette, kan etter skriftlig søknad innvilges av styret for båter i båtplass på østsiden av Brygge 5.

Joller må ikke legges på bryggen. Båt og fendere skal ikke overskride båtplassens frie bredde.

Maksimum lengde for båter fortøyd på bøyeplass må ikke overskride 45 fot (13,72 meter) og ikke veie mer enn 15 tonn.

 1. Båteier er ansvarlig for at båten ikke volder skader på brygger, andre båter m.v. og plikter å holde båten under tilsyn.
 2. Båt som er urettmessig fortøyd i havnen, kan flyttes, settes på land eller anbringes utenfor havneområdet for eierens regning og risiko. Er eierens navn kjent, skal vedkommende varsles og gis mulighet for straks å flytte båten. Settes båten på land, plikter eieren å betale opptakingen etter regning før båten sjøsettes.
 3. Bryggeplassen skal til enhver tid holdes ryddig. Tauverk som ikke er i bruk skal fjernes fra båtplassen.
 4. Eiere av seilbåter som ligger i vinteropplag eller på båtplassen om sommeren skal sørge for at det ikke støyer fra rigg/masten.

Gjøres ikke dette, kan båtforeningen ilegge båteier et gebyr i henhold til Gebyrlisten.

§ 5 – OPPLAG, LANDSETTING OG SJØSETTING M M

 1.  Vinteropplagsplass kan tas i bruk tidligst 1. september og senest 31. oktober. Vinteropplagsplass disponeres til 31. mai. Havneansvarlig kan dispensere fra disse tidspunktene. 

Tidspunkt for vinteropplag avtales mellom havneansvarlig og båteieren. Båteieren eller hans representant plikter å være tilstede og hjelpe til ved landsetting og sjøsetting.

Havneansvarlig fastsetter dager for sjø- og landsetting. Båteier plikter å ha båten klar for sjøsetting i den tur den ligger på plassen. Når annet ikke er avtalt, kan båt som hindrer sjøsetting av andre båter, flyttes eller sjøsettes for eierens regning og risiko.

 1. Vekten av  båter for vinteropplag må ikke overstige truckens løfteevne. Båter som har skader eller av annen årsak anses for svake, kan nektes landsatt/sjøsatt.
 2. Båt i vinteropplag skal være forsvarlig avstivet. Båteier holder selv krybbe, men kun krybbe godkjent i henhold til retningslinjer i søknadsskjema for vinteropplag kan benyttes. I søknadsskjema for vinteropplag er det redegjort for godkjenning av krybber og retningslinjer for opptak.

For seilbåter som ønskes vinterlagret med mast oppe, gjelder særskilte regler.

Gassflasker eller brennbare væsker utenom tankene er ikke tillatt lagret i båter i vinteropplag.

Batterier skal være frakoblet i båter i vinteropplag når de ikke er under oppladning.

 1. Til overdekking må benyttes materialer som tilfredsstiller rimelige skjønnhetskrav. Eieren skal besørge stillas og tildekkingsmaterialer fjernet umiddelbart etter sjøsetting. Stativer og overdekking som hindrer flytting av båten, må være fjernet innen 10. mai med mindre båten må flyttes tidligere.

Master skal lagres på anvist plass og skal være godt merket med navn / telefon nr..

Krybber som er tydelig merket med navn og telefonnummer kan etter avtale lagres på anvist plass mot et gebyr i henhold til gebyrlisten.

 1. Ved sjøsetting skal båteieren rydde plassen under og rundt båten. Gjøres ikke dette, kan båtforeningen utføre rydding for eierens regning og ilegge båteier et gebyr ihht. Gebyrlisten.
 2. Havneansvarlig kan treffe nærmere bestemmelse om plassering av joller på land.

§ 6 – ANSVARSFORSIKRING OG MERKING

Alle båter unntatt robåter/seiljoller skal være ansvarsforsikret. Havneansvarlig kan forlange å se dokumentasjon på at forsikring er tegnet.

Båter i opplag skal være tydelig merket. Det samme gjelder master i «mastehuset» og lagrede krybber.

§ 7 – BRUK AV OPPLAGSOMRÅDET OG UTSTYR

 1. Mastekran og hjelpeutstyr ellers (traller o.l.) står til fri disposisjon for alle som disponerer båtplass i havnen. Mastekran skal kun benyttes av personer som kjenner kranens virkemåte og kranen må benyttes med forsiktighet slik at det ikke oppstår farlige situasjoner eller skade på annen part. Er man usikker på bruken av kranen plikter man å kontakte havneansvarlig før kranen tas i bruk.
 2. Om vinteren tillates bruk av strøm etter avtale om vinterabonnement med havneansvarlig. Strøm må ikke brukes til oppvarming utover 100 W. For øvrig benyttes vinterstrøm i forbindelse med arbeid, lys, lading av batterier o l.
 3. Åreskap og boder skal bare brukes til oppbevaring av båtutstyr som rommene er beregnet for. Oppbevaring av ildsfarlig væske er ikke tillatt.
 4. Det er forbudt å tømme/pumpe båttoaletter i sjøen i havneområdet. Overtredelse medfører en straffeavgift som fastsettes av foreningens styre.

§ 8 – ANSVAR FOR SKADER

Foreningen er ansvarlig for skader på personer eller materiell som oppstår ved foreningens arbeid i havnen etter vanlige erstatningsregler.

Båteiere plikter selv å sørge for tilstrekkelig forsikring av båt, motor og deler som er i opplag eller på annen måte befinner seg på Sarbuvollen Båtforenings område.

Sarbuvollen Båtforening har ikke ansvar for tyveri, brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjeperson, ei heller skade påført ved naturbegivenheter, vind, nedbør, flom eller lignende.

Utover dette påtar båtforeningen seg intet ansvar for skade på personer eller ting i forbindelse med bruk av båtplasser eller utstyret i havnen.

§ 9 – NATTVAKT

Regler for vakthold fastsettes av styret.

§ 10 – KLAGER, TVISTER

Klager og tvister vedrørende forhold i havnen forelegges styret i foreningen. Styrets vedtak kan ankes til årsmøtet. Anken må være kommet inn til styret senest en måned før dagen for årsmøtet.

§ 11 – BÆRUM HAVNEDISTRIKT

Alle som ferdes i båthavnen plikter å respektere reglement og regler fastsatt for Bærum Havnedistrikt.

§ 12 – ENDRINGER I HAVNEREGLEMENTET

Styret i Sarbuvollen Båtforening kan med 2/3 flertall endre dette reglementet.