LOVER FOR SARBUVOLLEN BÅTFORENING

 

Stiftet 21. juni 1984

(Vedtatt på foreningens årsmøte 19. mars 2002, revidert 20. mars 2018)

 § 1

FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er Sarbuvollen Båtforening.

 § 2

FORMÅL

Foreningens formål er drift av Sarbuvollen småbåthavn. Driften omfatter å leie/eie brygger, bøyer, bygninger, teknisk utstyr samt landareal med sikte på å ivareta medlemmenes interesser med hensyn til pris, service, trivsel og båthavnens tekniske standard på best mulig måte.

Foreningens drift skal ikke ha som formål å oppnå overskudd utover det som er nødvendig for å oppfylle disse målsettinger.

§ 3

MEDLEMSKAP – OPPHØR AV MEDLEMSKAP – EKSKLUSJON

Medlemmer av foreningen er innehavere av rettighetsbrev utstedt av foreningen med rett til å ha båtplass/opplagsplass i Sarbuvollen båthavn. Tidligere innehavere av rettighetsbrev kan fortsette som medlemmer. Dersom det ønskes, kan styret samtykke i medlemskap for personer som ikke er innehaver av rettighetsbrev. Minstealder for medlemskap er 18 år, men styret kan i spesielle tilfelle gi dispensasjon fra minstealderen.

Innehaver av rettighetsbrev må være medlem av foreningen.

Styret setter som vilkår for å nyte godt av foreningens tjenester (brygge/bøyeplass, opplagsplass m.v.) at vedkommende melder seg inn i foreningen.

Grov krenkelse av foreningens lover eller havnereglement kan medføre tap av båtplass, eksklusjon fra båtforeningen og plikt til å la rettighetsbrevet innløse til markedspris. Styret treffer avgjørelsen, som kan ankes til årsmøtet. For medlemmer som ikke er innehaver av rettighetsbrev kan styret oppheve medlemskapet når kontingenten ikke er betalt ved forfall og etter purring.

§ 4

FORENINGENS FASTE ORGANER

Foreningens faste organer er årsmøtet, styret, kontrollkomitéen og valgkomitéen. Årsmøte kan i stedet for kontrollkomité velge revisor. 

 § 5

ÅRSMØTE – EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og organiserer foreningens virksomhet slik den finner det hensiktsmessig for å oppfylle foreningens formål, jfr. § 2. Årsmøte skal holdes innen 1.april hvert år

Årsmøtet velger et styre bestående av leder, 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Samtlige velges for 2 år ad gangen. Styret velger selv nestleder blant styrets medlemmer. Styremedlemmene, herunder leder og varamedlemmer, kan gjenvelges. Leder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem velges i like årstall. 2 styremedlemmer og 1 varamedlem velges i ulike årstall. Gjenvalg kan ikke skje når vedkommende har sittet i styret i 8 år.

Årsmøtet kan beslutte at styrets leder blir valgt av styret blant et av dets medlemmer.

Årsmøtet behandler følgende saker:

  1. Valg av møteleder og to medlemmer til å underskrive protokollen
  2. Årsberetning
  3. Regnskap.
  4. Budsjett med kontingent.
  5. Fastsettelse av avgifter for bryggeplass, vinteropplag og eventuelle godtgjørelser til tillitsmenn
  6. Årsberetning, regnskap og budsjettforslag fra FBB
  7. Saker forelagt av styret eller medlemmer.
  8. Valg av styre, kontrollkomité eller revisor samt en valgkomité på 2 medlemmer

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet, skal være styret skriftlig i hende innen 15. februar. Innkallingen til Årsmøte skal være postlagt senest 14 dager før Årsmøtet. Dagsorden skal følge innkallingen sammen med årsberetning, regnskap, budsjettforslag, kontrollkomitéens beretning og eventuelle saker innsendt av medlemmer.

Saker av presserende karakter som ikke er tatt med i innkallingen til årsmøtet, kan Årsmøtet etter forslag fra styret eller minst ti medlemmer med 2/3 flertall vedta å behandle dersom saken er postlagt til medlemmene senest tre dager før møtet. Dette gjelder dog ikke forslag til lovendringer.

Årsmøtet fastsetter instruks for kontrollkomitéen.

Stemmerett har de rettighetshavere som har betalt kontingent for det foregående år. Hver rettighet gir en stemme.

Ved valg og alminnelige beslutninger gjelder simpelt flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Ved valg av personer skjer det i slike tilfelle omvalg, og dersom det fortsatt er stemmelikhet foretas loddtrekning

Til lovendring kreves 2/3 flertall blant de avgitte stemmer.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10% av rettighetshaverne møter. Rettighetshavere kan avgi stemme med inntil fem fullmakter. Sameiere kan representere hverandre uten fullmakt.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 25 av rettighetshaverne skriftlig krever det. Innkallingen skal være postlagt senest 14 dager før møtedagen. Ekstraordinært Årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen

Stemmerett har de rettighetshavere som har betalt kontingent for det foregående år. Hver rettighet gir en stemme.

Ved valg og alminnelige beslutninger gjelder simpelt flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Ved valg av personer skjer det i slike tilfelle omvalg, og dersom det fortsatt er stemmelikhet foretas loddtrekning.

Til lovendring kreves 2/3 flertall blant de avgitte stemmer.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10% av rettighetshaverne møter. Rettighetshavere kan avgi stemme med inntil fem fullmakter. Sameiere kan representere hverandre uten fullmakt.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 25 av rettighetshaverne skriftlig krever det. Innkallingen skal være postlagt senest 14 dager før møtedagen. Ekstraordinært Årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen

 § 6

STYRET

Styret er ansvarlig for den daglige drift av foreningen og havnen i henhold til foreningens lover, havnereglementet, Årsmøtets vedtak og offentlige bestemmelser. Styret oppnevner foreningens representanter i FBB.

Styret kan velge sekretær og kasserer blant styrets medlemmer og bestemmer selv sin arbeidsform.

Styremøter holdes når formannen finner det nødvendig eller når minst 2 av de øvrige styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten møter etter forutgående skriftlig varsel til alle styremedlemmer og vararepresentanter. Styret fører protokoll over sine forhandlinger.

Varamedlemmene har rett til å delta i styrets møter med talerett.

Ved enstemmighet kan styret bevilge midler til dekning av nødvendige utgifter som skyldes uforutsette forhold.

Formannen eller to styremedlemmer oppnevnt av styret har anvisningsrett.

  § 7

KONTROLLKOMITÉEN

Kontrollkomitéen består av tre medlemmer. Valgperioden er 2 år med adgang til gjenvalg i 2 år. Komitéen velger selv sin leder.

Kontrollkomitéen skal påse at årsmøtets vedtak blir gjennomført og at styrets disposisjoner ligger innenfor rammen av gjeldende regelverk. Instruks for kontrollkomitéen fastsettes av Årsmøtet.

Kontrollkomitéen avgir beretning for sin virksomhet til Årsmøte.

Årsmøtet bestemmer om kontrollkomitéen også skal ivareta revisors funksjoner. I såfall skal det også avgis en revisjonsberetning.

 § 8

RETTIGHETSBREV – DISPONERING AV BÅTPLASS

Rettighetsbrev utstedt av foreningen gir rett til å disponere plass for sommersesongen og gir fortrinnsrett til opplag i vintersesongen.

Rettighetsbrev kan omsettes fritt. Overdragelsen skal meddeles styret, som kan nekte å godkjenne kjøperen dersom det foreligger saklig grunn for det, eller sette som vilkår at erververen dekker avhenderens eventuelle forpliktelser overfor foreningen.

Ingen kan ha rettighetsbrev for mer enn to plasser.

Innehaver av rettighetsbrev kan la andre disponere plassen. Rettighetshaveren har i slike tilfelle fortsatt alle forpliktelsene som rettighetshaver overfor foreningen, herunder vakttjeneste, oppfyllelse av økonomiske forpliktelser, medlemskap i foreningen for leietaker og etterlevelse av foreningens lover og regler. Hvor en annen disponerer plassen utover 14 dager skal dennes navn og adresse meddeles administrasjonen.

Rettighetshaver som ikke meddeler administrasjonen innen 14 dager at en annen disponerer plassen, vil bli ilagt et gebyr som Årsmøtet fastsetter

Hvor det er saklig grunn til det, kan styret nekte å la vedkommende disponere plassen.   

Båtplasser som det ikke er solgt rettighetsbrev til, kan leies ut etter styrets nærmere bestemmelse.

 § 9

MEDLEMMENES PLIKTER

Medlemmet plikter i rett tid å betale den til enhver tid gjeldende kontingent og avgift for båtplass, opplagsplass, mastehus, åreskap m.m. Styret fastsetter leien for dem som leier plass av foreningen.

Ethvert medlem plikter å delta i vakthold etter styrets nærmere bestemmelser. Styret kan etter søknad frita et medlem fra vakthold hvor sykdom, høy alder o.l. gjør det naturlig. 

Styret og kontrollkomiteens medlemmer er fritatt for deltagelse i vakthold.

 § 10

FELLESUTVALGET FOR BÅTFORENINGENE I BÆRUM (FBB)

Sarbuvollen Båtforening er medlem av FBB og er bundet av dettes vedtekter for såvidt angår medlemsforeningenes solidariske ansvar overfor Bærum kommune.

 § 11

FORENINGENS OPPLØSNING

Foreningens oppløsning besluttes av Årsmøtet. Ved spørsmål om oppløsning av foreningen har bare medlemmer med rettighetsbrev stemmerett. Til oppløsning kreves tilslutning fra 4/5 av de fremmøtte rettighetshavere. Beslutningen om oppløsning skal forelegges alle rettighetshavere til uravstemning og anses gyldig vedtatt dersom rettighetshaverne med simpelt flertall av de avgitte stemmer gir det sin tilslutning.

Blir foreningen oppløst, fordeles foreningens aktiva mellom rettighetshaverne.